ul Podhalańska 25A, Jastrzębie-Zdrój

Ocena Ryzyka Zawodowego (ORZ)Art. 226 Ustawy z dnia 26.04.1974r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Pracodawca:
1) Ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną praca oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
2) Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

§ 39 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650).
Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.


Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa Pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy. Pracodawca także jest zobowiązany oceniać oraz dokumentować ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy.

Zatrudnienie do tego zadania profesjonalistów gwarantuje najlepsze zbadanie możliwych zagrożeń.

Pracodawca musi również poinformować przyszłego pracownika o grożących mu niebezpieczeństwie, a także do zredukowania ryzyka do poziomu akceptowalnego poprzez zastosowanie różnorodnych środków ochrony tak indywidualnej, jak i zbiorowej.

Ocena ryzyka zawodowego to kluczowy element w procesie zapobiegania wypadkom przy pracy, dzięki rozpoznaniu zagrożeń i ocenie ryzyka ich wystąpienia na danym stanowisku pracy. Jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, który jest nałożony przez krajowe prawo pracy.

Odpowiednie opracowana ocena ryzyka zawodowego, poprzez zasugerowanie rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych, pomaga ograniczyć wpływ czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy pracownika, m.in. zastosowanie ubrania ochronnego lub zainstalowanie osłon w urządzeniach obsługiwanych przez pracowników.

Ocena ryzyka zawodowego znajduje się w obszarze kompetencji naszej firmy. Świadczymy kompleksowe usługi w tej dziedzinie ­ najpierw badamy typ zagrożenia na podstawie zgromadzonego materiału, a później określamy poziom ryzyka.

Cena brutto: 861 złSkontaktuj się z nami