ul Podhalańska 25A, Jastrzębie-Zdrój

Instrukcja Stanowiskowa BHPPracodawca jest obowiązany opracować i udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika.

Podstwa Prawna
§ 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

 2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

 3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

 4) udzielania pierwszej pomocy.

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy - pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji obsługi, dotyczących użytkowania maszyn.
 
Zgodnie z Art.  2374 (Instrukcje i wskazówki pracodawcy) Kodeksu pracy
§ 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyposażenie stanowisk w instrukcje bhp podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą pieniężną. Podpisana instrukcja bhp jest dokumentem równie ważnym jak przepisy wewnątrzzakładowe (np. regulamin pracy, zarządzenia wewnętrzne), który musi być bezwzględnie przestrzegany przez wszystkich pracowników.

Instrukcja Stanowiskowa BHP znajduje się w obszarze kompetencji naszej firmy. Świadczymy kompleksowe usługi w tej dziedzinie.­ Najpierw dokonujemy analizy zakresu Państwa działalności, a na podstawie zgromadzonej wiedzy przygotowujemy odpowiednią dokumentację.

Cena brutto: 615 zł za jedną instrukcję

Skontaktuj się z nami